Ang pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas

Ang sinasamba ng ating mga ninuno noon ay bundok, araw, buwan, bituin, puno, kidlat, kulog, apoy atbp, ngunit nang dumating ang aral ng Islam ang tunay na relihiyong galing sa Allah (swt), nagkaroon ng ganap na pagbabago sa kanilang buhay at relihiyon.Naitatag nila ang isang pamayanang Muslim, nguni't ito'y hindi nagtagal.Nawa'y ang kapayapaan at ang pagpapala ay sumakanyang Propeta na si Propeta Muhammad (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) 1 , sa kanyang angkan at mga kasamahan at sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa Huling Araw.Magbalik Islam ito ay isang paanyaya na may malalim na kahulugan.At dahil dito ang araw ay nasasakop sa tinatawag na "likas na pagsunod" sapagka't kanya lamang ginagampanan ang kautusang ito ng Allah (swt) nang walang pagsuway simula pa nang ito ay likhain.Ang hangin, tubig, apoy, puno, hayop at iba pa, ay nilikhang lahat ng Allah (swt) na may kani-kanyang utos na sinusunod.Nang dumating ang mga dayuhang Kastila sa bansang Pilipinas sinakop nila ito at pinilit nilang palitan ang relihiyong Islam sa pamamagitan ng dulo ng espada.

Sa aking panimulang mga paliwanag, tinalakay ko na tayo ay dapat magbalik Islam, sapagkat ito ang relihiyon ng lahat ng mga nilikha ng Diyos.

Ang Allah (swt) ay nagwika sa Banal na Qur'an 3 : "Anyayahan (ang Sangkatauhan) sa landas ng iyong Panginoon (sa Islam) ng may kaalaman (sa kapahayagan at Banal na Qur'an) at sa matuwid na pangangaral, at makipagtalakayan sa pamamaraang pinakamainam. lubos na nababatid ng Panginoon kung sino ang nangaligaw sa Kanyang landas, at Siya ang higit na nakababatid kung sino ang mga napatnubayan . Dalawang dahilan kung bakit dapat magbalik Islam: 1.

Sapagka't ito ang tanging relihiyon na ibinigay ng Diyos sa lahat ng Kanyang nilikha . Sapagka't ito rin ang unang relihiyon na sinunod ng mga ninunong Pilipino bago pa dumating ang mga Kastila o ang Kristiyanismo. Ang Islam ay isang salitang Arabic na nangangahulugan ng ganap na pagsuko at pagpapasakop.

Ang sinumang ganap na nagpapasakop at tumatalima sa utos ng Allah (swt) ay tumatanggap mula sa Kanya ng tunay na kapayapaan. Ang salitang Muslim ay katawagan sa mga nilikha na ganap na nagpapasakop at tumatalima sa utos ng Allah (swt). Ang Allah ang Siyang tunay at tanging Diyos na Tagapaglikha.

Siya'y walang anak, hindi Siya ipinanganak at Siya'y walang katulad.

Leave a Reply

 1. sex dating in gulkana alaska 10-Aug-2019 02:36

  Bud Patterson, Vice President of A Foreign Affair and author of Foreign Bride 101: A How-to For Nice Guys, has proudly hosted Monday night conference calls each week for the past 10 years!

 2. Live webcam xxx chat free no cc 23-Jun-2019 20:45

  During an Apple Store event last week, moderator Jordan Hoffman described the Poe/Finn dynamic: “You meet, and twenty seconds later, it’s like you’ve known each other all your lives.

 3. himachali girls for dating 24-Jan-2020 23:52

  Mit besonderem Nachdruck hat sich Carl Cranz für die wissenschaftliche Aus- und Weiterbildung auf dem Gebiet der Ingenieur-Wissenschaften eingesetzt.

 4. newly dating game 18-May-2019 09:28

  In 2004, Comedy Central While he has played banjo since an early age, and included music in his comedy routines from the beginning of his professional career, he has increasingly dedicated his career to music since the 2000s, acting less and spending much of his professional life playing banjo, recording, and touring with various bluegrass acts, including Earl Scruggs, with whom he won a Grammy for Best Country Instrumental Performance in 2002.

 5. Adult cam chat deutsch 15-Jan-2020 06:25

  This multilingual, multinational city puts the "I" in FIU. Our research and service efforts take aim at the unique issues Miami faces in climate change, globalizing economy, major population shifts and more. Or explore any one of our 4 satellite locations across South Florida.